Dokumenty – informace – 2013

Mezitímní zpráva 3. čtvrtletí 2013

31.8.2013 – Mezitímní zprá­va za 3. čtvrt­le­tí 2013 ke zta­že­ní zde

Pololetní zpráva 1. pololetí 2013

31.8.2013 – Pololetní kon­so­li­do­va­ná zprá­va za 1. polo­le­tí 2013 ke zta­že­ní zde

 

Mezitímní zpráva 1. čtvrtletí 2013

30.4.2013 – Mezitímní zprá­va před­sta­ven­stva za obdo­bí kon­čí­cí 31.3.2013 ke zta­že­ní zde

Doplnění Výroční zprávy 2011 o některé zákonné informace

21.1.2013 – Doplněk k Výroční zprá­vě je ke sta­že­ní zde.

Dokumenty – informace – 2012

Mezitímní zpráva 3. čtvrtletí 2012

31.8.2012 – Mezitímní zprá­va za 3. čtvrt­le­tí 2012 ke zta­že­ní zde

Pololetní zpráva 1. pololetí 2012

31.8.2012 – Pololetní kon­so­li­do­va­ná zprá­va za 1. polo­le­tí 2012 ke zta­že­ní zde

 

Mezitímní zpráva 1. čtvrtletí 2012

30.4.2012 – Mezitímní zprá­va před­sta­ven­stva za obdo­bí kon­čí­cí 31.3.2012 ke zta­že­ní zde

Mezitímní zpráva 1. čtvrtletí 2012

Konsolidovaná výroční zpráva 2011

30.4.2012 – Konsolidovaná výroč­ní zprá­va za rok 2011 v plném zně­ní ke zta­že­ní zde

Valná hromada – oznámení

14.3.2011 – Valná hro­ma­da spo­leč­nos­ti se koná dne 18.4.2011 v hote­lu Zvon v Českých Budějovicích. Další podrob­nos­ti pro akci­o­ná­ře a pořad jed­ná­ní : Oznámení VH

 

Dokumenty – informace – 2011

Zpráva představenstva za III. čtvrtletí 2011

2.12.2011 – E4U Mezitímní zprá­va, III. čtvrt­le­tí 2011

Pololetní zpráva

6.10.2011 – E4U Pololetní zprá­va 2011

Mezitímní účetní závěrka

31.8.2011 – Mezitímní kon­so­li­do­va­ná účet­ní závěr­ka dle IFRS za obdo­bí kon­čí­cí dne 30.6.2011

Tisková zpráva: E4U a.s. vstupuje na pražskou burzu

4.8.2011 – E4U vstu­pu­je na Burzu cen­ných papí­rů Praha

Výroční zpráva 2010

13.7.2011 – Výroční zprá­va 2010

Zápis z valné hromady společnosti

13.7.2011 – dne 29.6.2011 roz­hod­la val­ná hro­ma­da spo­leč­nos­ti o roz­dě­le­ní zis­ku roku 2010: Zápis z val­né hro­ma­dy

IFRS – auditované výsledky hospodaření

V sou­vis­los­ti s pří­pra­vou na zalis­to­vá­ní akcie na bur­ze cen­ných papí­rů byl pro rok 2010 vypra­co­ván i audit dle mezi­ná­rod­ních účet­ních stan­dar­dů (IFRS).

27.6.2011 – ově­ře­ná účet­ní závěr­ka dce­ři­né spo­leč­nos­ti SANERGIE dle IFRS:
SANERGIE IFRS 2010

27.6.2011 – ově­ře­ná účet­ní závěr­ka E4U a.s. dle IFRS, tato kon­so­li­do­va­ná závěr­ka odrá­ží obdo­bí od zalo­že­ní spo­leč­nos­ti E4U a.s. (7.září 2010) do kon­ce roku 2010:
E4U IFRS 09-12/2010

ČÚS – auditované výsledky hospodaření

1.6.2011 – Ověřená účet­ní závěr­ka E4U a.s. dle čes­kých účet­ních stan­dar­dů k 31.12.2010, kte­rá slou­ží jako pod­klad pro val­nou hro­ma­du:  Auditované výsled­ky E4U 2010

Valná hromada – oznámení

18.5.2011 – Valná hro­ma­da spo­leč­nos­ti se koná dne 29.6.2011 v hote­lu Zvon v Českých Budějovicích. Další podrob­nos­ti pro akci­o­ná­ře a pořad jed­ná­ní : Oznámení VH

 

Informační memorandum E4U a.s.

27.4.2011 – E4U infor­mač­ní memo­ran­dum

Rozhodnutí České národní Banky

6.1.2011 – Rozhodnutí České národ­ní Banky  o schvá­le­ní pro­spek­tu cen­ných papí­rů, vyda­né pro úče­ly veřej­né nabíd­ky akcií a pro úče­ly při­je­tí akcií na regu­lo­va­ný trh – bur­zu CP

Rozhodnutí České národ­ní Banky

Prospekt cenných papírů

24.8.2011 – E4UDodatekProspektu.pdf

6.1.2011 – E4UProspekt.pdf

Dokumenty – informace – 2010

Notářský zápis

24.08.2010 – Notářský zápis.pdf

Znalecký posudek Sanergie, a.s.

03/2010 Znalecký posu­dek Sanergie.pdf