Budoucí projekty

You can add a little bit of text to this space, by adding it to the "Page Excerpt" field on the Page > Edit pane.

Do port­fo­lia E4U a.s. smí být vybí­rány pouze pro­jekty dlou­ho­době ren­ta­bilní a tech­no­lo­gicky sta­bilní. Měřítkem ren­ta­bi­lity je pře­de­vším schop­nost gene­ro­vat prů­běžný zisk a cash flow. Stejně tak je důle­žitá i dlou­ho­dobá ren­ta­bi­lita vlast­ního kapi­tálu na úrovni 10%.

Technologie výroby elek­trické a tepelné ener­gie z obno­vi­tel­ných zdrojů se neu­stále vyvíjí, před­sta­ven­stvo prů­běžně moni­to­ruje mož­nosti akvi­zic v této oblasti.