Do port­fo­lia E4U a.s. smí být vybí­rá­ny pou­ze pro­jek­ty dlou­ho­do­bě ren­ta­bil­ní a tech­no­lo­gic­ky sta­bil­ní. Měřítkem ren­ta­bi­li­ty je pře­de­vším schop­nost gene­ro­vat prů­běž­ný zisk a cash flow. Stejně tak je důle­ži­tá i dlou­ho­do­bá ren­ta­bi­li­ta vlast­ní­ho kapi­tá­lu na úrov­ni 10%.

Technologie výro­by elek­tric­ké a tepel­né ener­gie z obno­vi­tel­ných zdro­jů se neu­stá­le vyví­jí, před­sta­ven­stvo prů­běž­ně moni­to­ru­je mož­nos­ti akvi­zic v této oblas­ti.