FVE Ratíškovice

Více o nových projektech v části Budoucí projekty.

Fotovoltaická elek­trárna Ratíškovice

Elektrárna o cel­ko­vém insta­lo­va­ném výkonu 2,2 MWp byla uve­dena do pro­vozu v lis­to­padu 2009, cel­kově se jedná o 10 350 kusů panelů insta­lo­va­ných na pev­ných kon­struk­cích i polo­ho­va­cích jed­not­kách. Bylo pou­žito 39 polo­ho­va­cích jed­no­tek Deger, význam­ným doda­va­te­lem stavby byla spo­leč­nost SCHÜCO INTERNATIONAL. Elektrárna se nachází na deseti hek­ta­rech dopo­sud nevy­u­ží­vané plo­chy, pozemky jsou ve vlast­nic­tví obce Ratíškovice a jsou pro­na­jaty na období 30 let.

Generální doda­va­tel stavby: Sluneta s.r.o.
Financující part­ner: IMMORENT ČR
Další part­neři: Kooperativa pojiš­ťovna a.s.