Fotovoltaická elektrárna Ratíškovice

Elektrárna o cel­ko­vém insta­lo­va­ném výko­nu 2,2 MWp byla uve­de­na do pro­vo­zu v lis­to­pa­du 2009, cel­ko­vě se jed­ná o 10 350 kusů pane­lů insta­lo­va­ných na pev­ných kon­struk­cích i polo­ho­va­cích jed­not­kách. Bylo pou­ži­to 39 polo­ho­va­cích jed­no­tek Deger, význam­ným doda­va­te­lem stav­by byla spo­leč­nost SCHÜCO INTERNATIONAL. Elektrárna se nachá­zí na dese­ti hek­ta­rech dopo­sud nevy­u­ží­va­né plo­chy, pozem­ky jsou ve vlast­nic­tví obce Ratíškovice a jsou pro­na­ja­ty na obdo­bí 30 let.

Generální doda­va­tel stav­by: Sluneta s.r.o.
Financující part­ner: IMMORENT ČR
Další part­ne­ři: Kooperativa pojiš­ťov­na a.s.