FVE Dubňany

Více o nových projektech v části Budoucí projekty.

Fotovoltaická elek­trárna Dubňany

Elektrárna o cel­ko­vém insta­lo­va­ném výkonu 2,2 MWp byla uve­dena do pro­vozu v říjnu 2008. Jedná se o cel­kem 12.270 při­po­je­ných panelů upev­ně­ných na pev­ných pozin­ko­va­ných kon­struk­cích s hli­ní­ko­vým mon­táž­ním sys­té­mem, na cel­kem sedmi hek­ta­rech dopo­sud nevy­u­ží­vané plo­chy.  FVE je při­po­jena přes trans­for­má­tor do dis­tri­buční elek­trické sítě vyso­kého napětí, pro­vo­zo­va­nou ener­ge­tic­kou spo­leč­ností E.ON Distribuce a.s. Tato stavba se nachází v nej­slun­nější části České repub­liky, v oblasti jižní Moravy,  v prů­mys­lové oblasti města Dubňany – Horní Huť, v blíz­kosti star­ších prů­mys­lo­vých are­álů, na ploše, která před výstav­bou elek­trárny nebyla vyu­ží­vána. Jedná se o jeden z prv­ních pro­jektů tohoto typu v České repub­lice, na výstavbě se kromě gene­rál­ního doda­va­tele – firmy SLUNETA s.r.o. – podí­lela význam­nou měrou i firma SCHÜCO INTERNATIONAL KG, doda­va­tel tech­no­lo­gií.

V roce 2010 elek­trárna dodá do sítě 2.200 MWh elek­trické ener­gie, což je množ­ství, které spo­tře­buje ročně při­bližně 400 domác­ností.

Generální doda­va­tel stavby: Sluneta s.r.o.

Financující part­ner: Raiffeisen – Leasing s.r.o.

Další part­neři: Česká pojiš­ťovna a.s.