Fotovoltaická elektrárna Dubňany

Elektrárna o cel­ko­vém insta­lo­va­ném výko­nu 2,2 MWp byla uve­de­na do pro­vo­zu v říj­nu 2008. Jedná se o cel­kem 12.270 při­po­je­ných pane­lů upev­ně­ných na pev­ných pozin­ko­va­ných kon­struk­cích s hli­ní­ko­vým mon­táž­ním sys­té­mem, na cel­kem sed­mi hek­ta­rech dopo­sud nevy­u­ží­va­né plo­chy.  FVE je při­po­je­na přes trans­for­má­tor do dis­tri­buč­ní elek­tric­ké sítě vyso­ké­ho napě­tí, pro­vo­zo­va­nou ener­ge­tic­kou spo­leč­nos­tí E.ON Distribuce a.s. Tato stav­ba se nachá­zí v nej­slun­něj­ší čás­ti České repub­li­ky, v oblas­ti již­ní Moravy,  v prů­mys­lo­vé oblas­ti měs­ta Dubňany – Horní Huť, v blíz­kos­ti star­ších prů­mys­lo­vých are­á­lů, na plo­še, kte­rá před výstav­bou elek­trár­ny neby­la vyu­ží­vá­na. Jedná se o jeden z prv­ních pro­jek­tů toho­to typu v České repub­li­ce, na výstav­bě se kro­mě gene­rál­ní­ho doda­va­te­le – fir­my SLUNETA s.r.o. – podí­le­la význam­nou měrou i fir­ma SCHÜCO INTERNATIONAL KG, doda­va­tel tech­no­lo­gií.

V roce 2010 elek­trár­na dodá do sítě 2.200 MWh elek­tric­ké ener­gie, což je množ­ství, kte­ré spo­tře­bu­je roč­ně při­bliž­ně 400 domác­nos­tí.

Generální doda­va­tel stav­by: Sluneta s.r.o.

Financující part­ner: Raiffeisen – Leasing s.r.o.

Další part­ne­ři: Česká pojiš­ťov­na a.s.