PŘEDSTAVENÍ E4U a.s.

Spravujeme maje­tek akci­o­ná­řů pro­střed­nic­tvím inves­to­vá­ní do lukra­tiv­ních a dlou­ho­do­bě výnos­ných pro­jek­tů, do pro­jek­tů se sta­bil­ní­mi a do znač­né míry pre­di­ko­va­tel­ný­mi budou­cí­mi zis­ky a cash flow. Akcie spo­leč­nos­ti E4U a.s. jsou inves­tič­ním nástro­jem, kte­rý při­ná­ší akci­o­ná­řům dlou­ho­do­bě sta­bil­ní divi­den­do­vý výnos v před­po­klá­da­né výši 6–8 % roč­ně. Zaměřujeme se pře­de­vším na výrob­ny ener­gie z obno­vi­tel­ných zdro­jů, tedy na zele­nou ener­gii. E4U a.s. vznik­la v srpnu 2010, její his­to­rie však sahá do roku 2006, kdy byla zalo­že­na spo­leč­nost SANERGIE a.s., jejíž akcie tvo­ří základ­ní jmě­ní spo­leč­nos­ti E4U a.s. ve výši 239 mili­o­nů CZK. Prostřednictvím dce­ři­né spo­leč­nos­ti SANERGIE a.s. v sou­čas­né době pro­vo­zu­je­me dva solár­ní par­ky v oblas­ti již­ní Moravy o cel­ko­vém insta­lo­va­ném výko­nu 4,4 MWp.

Dividendový výnos

Výnosy z těch­to pro­jek­tů jsou dosta­teč­ně vyso­ké na to, abychom moh­li našim akci­o­ná­řům vyplá­cet dlou­ho­do­bě nad­prů­měr­né divi­den­dy v před­po­klá­da­né výši 6–8 % aktu­ál­ní pro­dej­ní ceny akcie roč­ně. Akvizice nových pro­jek­tů v České a Slovenské repub­li­ce bude postup­ně finan­co­vá­na navy­šo­vá­ním základ­ní­ho jmě­ní a vydá­vá­ním nových akcií. Výnos ply­nou­cí z našich akcií je tedy „navá­zán“ na výnos z jed­not­li­vých pro­jek­tů. Máme uza­vře­né smlou­vy na nákup solár­ních tep­lá­ren, což je tech­no­lo­gie cen­t­ra­li­zo­va­né­ho dodá­vá­ní tep­la muni­ci­pa­li­tám. Tato tech­no­lo­gie je po eko­no­mic­ké strán­ce živo­ta­schop­ná i bez stát­ních sub­ven­cí a má šan­ci změ­nit trh s tepel­nou ener­gií nejen v Evropě.

Budoucí projekty

Budoucí pro­jek­ty se tedy s vyso­kou prav­dě­po­dob­nos­tí budou týkat solár­ních tep­lá­ren, může se ovšem jed­nat i o bio­ply­no­vé elek­trár­ny nebo napří­klad o solár­ní elek­trár­ny ve Slovenské repub­li­ce. Představenstvo spo­leč­nos­ti má dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti s deve­lo­p­men­tem a pro­jek­to­vým manage­men­tem, jsme schop­ni posou­dit nové pro­jek­ty jak po tech­no­lo­gic­ké, tak po eko­no­mic­ké strán­ce. Naším cílem je postup­ný nárůst obje­mu spra­vo­va­né­ho majet­ku, aby port­fo­lio pro­jek­tů bylo dosta­teč­ně diver­zi­fi­ko­va­né a rost­la likvi­di­ta akcií na sekun­dár­ním trhu.