Společnost

Dlouhodobý plánovaný dividendový výnos 6-8%, vztaženo k upisovací ceně 80 CZK

PŘEDSTAVENÍ E4U a.s.

Spravujeme maje­tek akci­o­nářů pro­střed­nic­tvím inves­to­vání do lukra­tiv­ních a dlou­ho­době výnos­ných pro­jektů, do pro­jektů se sta­bil­ními a do značné míry pre­di­ko­va­tel­nými budou­cími zisky a cash flow. Akcie spo­leč­nosti E4U a.s. jsou inves­tič­ním nástro­jem, který při­náší akci­o­ná­řům dlou­ho­době sta­bilní divi­den­dový výnos v před­po­klá­dané výši 6–8 % ročně. Zaměřujeme se pře­de­vším na výrobny ener­gie z obno­vi­tel­ných zdrojů, tedy na zele­nou ener­gii. E4U a.s. vznikla v srpnu 2010, její his­to­rie však sahá do roku 2006, kdy byla zalo­žena spo­leč­nost SANERGIE a.s., jejíž akcie tvoří základní jmění spo­leč­nosti E4U a.s. ve výši 239 mili­onů CZK. Prostřednictvím dce­řiné spo­leč­nosti SANERGIE a.s. v sou­časné době pro­vo­zu­jeme dva solární parky v oblasti jižní Moravy o cel­ko­vém insta­lo­va­ném výkonu 4,4 MWp.

Dividendový výnos

Výnosy z těchto pro­jektů jsou dosta­tečně vysoké na to, abychom mohli našim akci­o­ná­řům vyplá­cet dlou­ho­době nad­prů­měrné divi­dendy v před­po­klá­dané výši 6–8 % aktu­ální pro­dejní ceny akcie ročně. Akvizice nových pro­jektů v České a Slovenské repub­lice bude postupně finan­co­vána navy­šo­vá­ním základ­ního jmění a vydá­vá­ním nových akcií. Výnos ply­noucí z našich akcií je tedy „navá­zán“ na výnos z jed­not­li­vých pro­jektů. Máme uza­vřené smlouvy na nákup solár­ních tep­lá­ren, což je tech­no­lo­gie cen­t­ra­li­zo­va­ného dodá­vání tepla muni­ci­pa­li­tám. Tato tech­no­lo­gie je po eko­no­mické stránce živo­ta­schopná i bez stát­ních sub­vencí a má šanci změ­nit trh s tepel­nou ener­gií nejen v Evropě.

Budoucí pro­jekty

Budoucí pro­jekty se tedy s vyso­kou prav­dě­po­dob­ností budou týkat solár­ních tep­lá­ren, může se ovšem jed­nat i o bio­ply­nové elek­trárny nebo napří­klad o solární elek­trárny ve Slovenské repub­lice. Představenstvo spo­leč­nosti má dlou­ho­leté zku­še­nosti s deve­lo­p­men­tem a pro­jek­to­vým manage­men­tem, jsme schopni posou­dit nové pro­jekty jak po tech­no­lo­gické, tak po eko­no­mické stránce. Naším cílem je postupný nárůst objemu spra­vo­va­ného majetku, aby port­fo­lio pro­jektů bylo dosta­tečně diver­zi­fi­ko­vané a rostla likvi­dita akcií na sekun­dár­ním trhu.