Rok 2018 – předběžný finanční kalendář

 

02.05.2018 – Konsolidovaná výroč­ní zprá­va 2017
31.05.2018 – Rozhodný den pro účast na VH
07.06.2018 – Valná hro­ma­da spo­leč­nos­ti
31.08.2018 – Pololetní zprá­va 2018
24.09.2018 – Rozhodný den pro výpla­tu divi­den­dy
01.10.2018 – Výplata divi­den­dy

Termíny jsou před­běž­né.

 

Rok 2017 – předběžný finanční kalendář

 

02.05.2017 – Konsolidovaná výroč­ní zprá­va 2016
01.06.2017 – Rozhodný den pro účast na VH
08.06.2017 – Valná hro­ma­da spo­leč­nos­ti
31.08.2017 – Pololetní zprá­va 2017
22.09.2017 – Rozhodný den pro výpla­tu divi­den­dy
29.09.2017 – Výplata divi­den­dy

Termíny jsou před­běž­né.

 

Rok 2016 – finanční kalendář

 

02.05.2016 – Konsolidovaná výroč­ní zprá­va 2015
04.05.2016 – Rozhodný den pro účast na VH
11.05.2016 – Valná hro­ma­da spo­leč­nos­ti
19.05.2016 – Mezitímní zprá­va 1. čtvrt­le­tí 2016
31.08.2016 – Pololetní zprá­va 2016
23.09.2016 – Rozhodný den pro výpla­tu divi­den­dy
30.09.2016 – Výplata divi­den­dy

 

Rok 2015 –  finanční kalendář

 

30.04.2015 – Konsolidovaná výroč­ní zprá­va 2014
06.05.2015 – Rozhodný den pro účast na VH
13.05.2015 – Valná hro­ma­da spo­leč­nos­ti v Českých Budějovicích
19.05.2015 – Mezitímní zprá­va 1. čtvrt­letí 2015
22.05.2015 – Rozhodný den pro výpla­tu divi­dendy (pro prv­ní výplat­ní ter­mín)
29.05.2015 – Výplata divi­den­dy – prv­ní výplat­ní ter­mín
28.08.2015 – Pololetní zprá­va 1. polo­letí 2015
19.11.2015 – Mezitímní zprá­va 3. čtvrt­letí 2015
23.11.2015 – Rozhodný den pro výpla­tu divi­dendy (pro dru­hý výplat­ní ter­mín)
30.11.2015 – Výplata divi­dendy – dru­hý výplat­ní ter­mín

 

Rok 2014 –  finanční kalendář

 

30.04.2014 – Konsolidovaná výroč­ní zprá­va 2013
07.05.2014 – Rozhodný den pro účast na VH
14.05.2014 – Valná hro­ma­da spo­leč­nos­ti v Českých Budějovicích
19.05.2014 – Mezitímní zprá­va 1. čtvrt­letí 2014
23.05.2014 – Rozhodný den pro výpla­tu divi­dendy (pro prv­ní výplat­ní ter­mín)
30.05.2014 – Výplata divi­den­dy – prv­ní výplat­ní ter­mín
29.08.2014 – Pololetní zprá­va 1. polo­letí 2014
19.11.2014 – Mezitímní zprá­va 3. čtvrt­letí 2014
21.11.2014 – Rozhodný den pro výpla­tu divi­dendy (pro dru­hý výplat­ní ter­mín)
28.11.2014 – Výplata divi­dendy – dru­hý výplat­ní ter­mín
Výše uve­de­ný finanč­ní kalen­dář je před­běž­ný, výpla­ty divi­dend pod­lé­ha­jí schvá­le­ní val­nou hro­ma­dou.

Rok 2013 – finanční kalendář

 

10.04.2013 – Rozhodný den pro účast na val­né hro­ma­dě
17.04.2013 – Valná hro­ma­da spo­leč­nos­ti
30.04.2013 – Konsolidované výroč­ní zprá­va 2012
20.05.2013 – Mezitímní zprá­va 1. čtvrt­le­tí 2013
24.05.2013 – Rozhodný den pro výpla­tu divi­den­dy (pro prv­ní výplat­ní ter­mín 31.5.)
31.05.2013 – Výplatní ter­mín divi­den­dy
31.08.2013 – Pololetní zprá­va 1. polo­le­tí 2013
19.11.2013 – Mezitímní zprá­va 3. čtvrt­le­tí
22.11.2013 – Rozhodný den pro výpla­tu divi­den­dy (pro dru­hý výplat­ní ter­mín, ten­to bude uplat­něn za před­po­kla­du, že val­ná hro­ma­da roz­hod­ne o roz­dě­le­ní výpla­ty divi­den­dy na dva výplat­ní dny)
29.11.2013 – Výplata divi­den­dy – dru­hý výplat­ní ter­mín

 

Rok 2012 – finanční kalendář

11.04.2012 – Rozhodný den pro účast na val­né hro­ma­dě
18.04.2012 – Valná hro­ma­da spo­leč­nos­ti (Oznámení o koná­ní val­né hro­ma­dy s pořa­dem jed­ná­ní a pod­kla­dy pro val­nou hro­ma­du jsou zve­řej­ně­ny v čás­ti Pro Investory – Dokumenty)
30.04.2012 – pub­li­ka­ce Konsolidované výroč­ní zprá­vy
21.05.2012 – pub­li­ka­ce Mezitímní zprá­vy
24.05.2012 – roz­hod­ný den pro výpla­tu prv­ní čás­ti divi­den­dy
31.05.2012 – výpla­ta prv­ní čás­ti divi­den­dy (2,80 Kč/akcii)
31.08.2012 – pub­li­ka­ce Pololetní zprá­vy
23.11.2012 – roz­hod­ný den pro výpla­tu dru­hé čás­ti divi­den­dy
26.11.2012 – pub­li­ka­ce Mezitímní zprá­vy
30.11.2012 – výpla­ta dru­hé čás­ti divi­den­dy (2,80 Kč/akcii)

Rok 2011 – finanční kalendář

 

čer­ven 2011 – Auditované kon­so­li­do­va­né výsled­ky hos­po­da­ře­ní za rok 2010 dle IFRS
22.06.2011 – Rozhodný den pro koná­ní val­né hro­ma­dy
29.06.2011 – Valná hro­ma­da spo­leč­nos­ti (Oznámení o koná­ní val­né hro­ma­dy s pořa­dem jed­ná­ní a pod­kla­dy pro val­nou hro­ma­du jsou zve­řej­ně­ny v čás­ti Pro Investory – Dokumenty)
3. čtvrt­le­tí 2011 – Výplata divi­den­dy
31.08.2010 – Publikace polo­let­ní zprá­vy za rok 2011

Pozn.: Datumy zde uvá­dě­né jsou pou­ze před­běž­né