Finanční kalendář

Právní upo­zor­nění

Informace uvedné na násle­du­jí­cích inter­ne­to­vých strán­kách jsou určené výhradně oso­bám, které mají své sídlo nebo místo trva­lého pobytu v České repub­lice. Jediným právně závaz­ným doku­men­tem, na jehož základě pro­bíhá veřejná nabídka akcií v České repub­lice, je pro­spekt cen­ných papírů, který byl schvá­len regu­lá­to­rem trhu cen­ných papírů– Čes­kou národní ban­kou. Investiční roz­hod­nutí týka­jící se akcií spo­leč­nosti E4U a.s. musí být uči­něno výhradně na základě infor­mací uve­de­ných v pro­spektu, který je v elek­tro­nické podobě zve­řej­něn na strán­kách emi­tenta.

V sou­časné době nepro­bíhá veřejná nabídka akcií spo­leč­nosti E4U a.s. v jiných zemích, akcie spo­leč­nosti nebyly a nebu­dou regis­tro­vány podle zákona Spojených států ame­ric­kých o cen­ných papí­rech z roku 1933 ve znění poz­děj­ších před­pisů a nesmějí být nabí­zeny v USA nebo oso­bám z USA a infor­mace zde obsa­žené nesmějí být v USA dis­tri­bu­o­vány. Stejně tak nepro­bíhá veřejná nabídka akcií a infor­mace zde obsa­žené nesmí být roz­ši­řo­vány v Kanadě, Austrálii, Japonsku a v dal­ších zemích, v kte­rých by toto roz­ši­řo­vání bylo pro­ti­zá­konné.

Zvolením mož­nosti "ANO" potvr­zu­jete, že místo Vašeho trva­lého pobytu nebo sídlo Vaší spo­leč­nosti je v České repub­lice. Rozšiřování infor­mací obsa­že­ných na těchto inter­ne­to­vých strán­kách oso­bám nema­jí­cím sídlo nebo trvalý pobyt v České repub­lice může zaklá­dat poru­šení před­pisů týka­jí­cích se obcho­do­vání s cen­nými papíry v někte­rých jurisdik­cích.