Dozorčí rada

JUDr. Petr Neubauer
předseda dozorčí rady

Po absol­vo­vá­ní gym­ná­zia v Českých Budějovicích vystu­do­val P. Neubauer Právnickou fakul­tu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2000 zde zís­kal dok­to­rát. Od roku 1998 je čle­nem České advo­kát­ní komo­ry a od roku 2006 roz­hod­cem Rozhodčího sou­du při Hospodářské a agrár­ní komo­ře České repub­li­ky. V minu­los­ti absol­vo­val stu­dij­ní stáž v USA. Než se stal part­ne­rem kan­ce­lá­ře NEUBAUER & PARTNER, půso­bil jako samo­stat­ný advo­kát se zamě­ře­ním na cizo­ja­zyč­nou kli­en­te­lu. JUDr. Neubauer hovo­ří čes­ky, němec­ky, ang­lic­ky, ital­sky a rus­ky.

Mgr. Michal Pavlas

Po absol­vo­vá­ní gym­ná­zia v Českých Budějovicích vystu­do­val M. Pavlas Právnickou fakul­tu Západočeské uni­ver­zi­ty v Plzni. Od roku 2004 byl čle­nem České advo­kát­ní komo­ry jako advo­kát­ní kon­ci­pi­ent a od roku 2008 jako advo­kát. V prů­bě­hu stu­dií absol­vo­val stu­dij­ní stá­že v něko­li­ka advo­kát­ních kan­ce­lá­řích. V sou­čas­né době je part­ne­rem kan­ce­lá­ře NEUBAUER & PARTNER. Specializuje se na smluv­ní prá­vo a prá­vo obchod­ních spo­leč­nos­tí, hovo­ří čes­ky a ang­lic­ky.

Radek Maléř

Po dokon­če­ní stře­do­škol­ské­ho stu­dia v Praze úspěš­ně ukon­čil stu­di­um na Národním vzdě­lá­va­cím insti­tu­tu v obo­ru spe­ci­a­lis­ta pro obchod­ní a mana­žer­skou čin­nost. Poté pra­co­val v České spo­ři­tel­ně a.s. v Praze (1992–1996) na růz­ných pozi­cích až po vedou­cí­ho poboč­ky. Od roku 1997 do roku 2007 půso­bil v lea­sin­go­vé spo­leč­nos­ti České spo­ři­tel­ny a.s. (Corfina a.s., Leasing České spo­ři­tel­ny a.s., Autoleasing a.s.) na obchod­ních pozi­cích pro oblast finan­co­vá­ní tech­no­lo­gií, stro­jů a zaří­ze­ní. Své půso­be­ní ve finanč­ní sku­pi­ně ČS a.s. zakon­čil ve funk­ci obchod­ní­ho mana­že­ra. V obdo­bí 2007–2009 pra­co­val jako account manager pro oblast finan­co­vá­ní tech­no­lo­gií, stro­jů a zaří­ze­ní ve spo­leč­nos­ti Raiffeisen Leasing s.r.o., kde stál u počát­ků finan­co­vá­ní obno­vi­tel­ných zdro­jů. Od roku 2009 je zaměst­nán ve spo­leč­nos­ti SANERGIE a.s.