Dozorčí rada

Dozorčí rada

JUDr. Petr Neubauer
před­seda dozorčí rady

Po absol­vo­vání gym­ná­zia v Čes­kých Budějovicích vystu­do­val P. Neubauer Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2000 zde zís­kal dok­to­rát. Od roku 1998 je čle­nem České advo­kátní komory a od roku 2006 roz­hod­cem Rozhodčího soudu při Hospodářské a agrární komoře České repub­liky. V minu­losti absol­vo­val stu­dijní stáž v USA. Než se stal part­ne­rem kan­ce­láře NEUBAUER & PARTNER, půso­bil jako samo­statný advo­kát se zamě­ře­ním na cizo­ja­zyč­nou kli­en­telu. JUDr. Neubauer hovoří česky, německy, ang­licky, ital­sky a rusky.

Mgr. Michal Pavlas

Po absol­vo­vání gym­ná­zia v Čes­kých Budějovicích vystu­do­val M. Pavlas Právnickou fakultu Západočeské uni­ver­zity v Plzni. Od roku 2004 byl čle­nem České advo­kátní komory jako advo­kátní kon­ci­pi­ent a od roku 2008 jako advo­kát. V prů­běhu stu­dií absol­vo­val stu­dijní stáže v něko­lika advo­kát­ních kan­ce­lá­řích. V sou­časné době je part­ne­rem kan­ce­láře NEUBAUER & PARTNER. Specializuje se na smluvní právo a právo obchod­ních spo­leč­ností, hovoří česky a ang­licky.

Radek Maléř

Po dokon­čení stře­do­škol­ského stu­dia v Praze úspěšně ukon­čil stu­dium na Národním vzdě­lá­va­cím insti­tutu v oboru spe­ci­a­lista pro obchodní a mana­žer­skou čin­nost. Poté pra­co­val v České spo­ři­telně a.s. v Praze (1992–1996) na růz­ných pozi­cích až po vedou­cího pobočky. Od roku 1997 do roku 2007 půso­bil v lea­sin­gové spo­leč­nosti České spo­ři­telny a.s. (Corfina a.s., Leasing České spo­ři­telny a.s., Autoleasing a.s.) na obchod­ních pozi­cích pro oblast finan­co­vání tech­no­lo­gií, strojů a zaří­zení. Své půso­bení ve finanční sku­pině ČS a.s. zakon­čil ve funkci obchod­ního mana­žera. V období 2007–2009 pra­co­val jako account manager pro oblast finan­co­vání tech­no­lo­gií, strojů a zaří­zení ve spo­leč­nosti Raiffeisen Leasing s.r.o., kde stál u počátků finan­co­vání obno­vi­tel­ných zdrojů. Od roku 2009 je zaměst­nán ve spo­leč­nosti SANERGIE a.s.