Představenstvo

Ing. Petr Bína
předseda představenstva

Stavební inže­nýr, půvo­dem z Ústí nad Labem, vystu­do­val sta­veb­ní fakul­tu ČVUT v Praze, pat­ří k prů­kop­ní­kům foto­vol­tai­ky v České repub­li­ce. V roce 2006 zalo­žil fir­mu SLUNETA s.r.o., kte­rá je před­ním doda­va­te­lem a pro­vo­zo­va­te­lem solár­ních elek­trá­ren v České repub­li­ce a je zastou­pe­ná i na Slovensku. V prů­bě­hu posled­ních pěti let posta­vi­la spo­leč­nost SLUNETA s.r.o. solár­ní par­ky o sou­hrn­ném výko­nu přes 18 MWp. Ing. Petr Bína vybu­do­val mimo jiné spo­leč­nost SANERGIE a.s., jejíž akcie tvo­ří základ­ní jmě­ní spo­leč­nos­ti E4U a.s.

Ing. Aleš Jelínek, CFA

Původem z již­ních Čech, vystu­do­val na Vysoké ško­le eko­no­mic­ké mezi­ná­rod­ní obchod a měno­vou eko­no­mii. V letech 1999–2007 pra­co­val jako mak­léř a Asset Manager u spo­leč­nos­ti Commerzbank AG (Praha), kde od roku 2003 vedl oddě­le­ní spe­ci­a­lis­tů na cen­né papí­ry. Od roku 2007 žije s rodi­nou ve Spolkové repub­li­ce Německo, kde půso­bil nej­pr­ve jako Business Developer pro fran­couz­skou inves­tič­ní sku­pi­nu NATIXIS zod­po­věd­ný za navá­zá­ní obchod­ních vzta­hů s ban­ka­mi ve východ­ní Evropě a Rusku, v letech 2008–2010 pak jako Product Developer pro brit­skou sku­pi­nu Barclays Global Investors (od r. 2009 vlast­ně­ná ame­ric­kou sku­pi­nou BlackRock). Člen celo­svě­to­vé aso­ci­a­ce inves­tič­ních pro­fe­si­o­ná­lů – CFA INSTITUTE.

Ing. Jiří Hřiba

Původem z již­ní Moravy, v letech 1985-1991  vystu­do­val fakul­tu pro­voz­ně eko­no­mic­kou Vysoké ško­ly země­děl­ské v Brně. Od roku 1992 se anga­žo­val ve vlast­ní fir­mě zamě­ře­né na výro­bu a dis­tri­buci vína a půso­bil též v oblas­ti pro­de­je a mar­ke­tingu v potra­vi­nář­ském prů­mys­lu. Od roku 2007 je ředi­te­lem dubňan­ské spo­leč­nos­ti SLUNETA a. s.  a stál tak u samé­ho zro­du obou výro­ben nachá­ze­jí­cích se v dneš­ním port­fo­liu E4U.  Společnost SLUNETA a. s. byla gene­rál­ním
doda­va­te­lem obou pro­jek­tů a dodnes je zabez­pe­ču­je po tech­nic­ké a pro­voz­ní strán­ce.