Představenstvo

Představenstvo

Ing. Petr Bína
před­seda před­sta­ven­stva

Stavební inže­nýr, půvo­dem z Ústí nad Labem, vystu­do­val sta­vební fakultu ČVUT v Praze, patří k prů­kop­ní­kům foto­vol­taiky v České repub­lice. V roce 2006 zalo­žil firmu SLUNETA s.r.o., která je před­ním doda­va­te­lem a pro­vo­zo­va­te­lem solár­ních elek­trá­ren v České repub­lice a je zastou­pená i na Slovensku. V prů­běhu posled­ních pěti let posta­vila spo­leč­nost SLUNETA s.r.o. solární parky o sou­hrn­ném výkonu přes 18 MWp. Ing. Petr Bína vybu­do­val mimo jiné spo­leč­nost SANERGIE a.s., jejíž akcie tvoří základní jmění spo­leč­nosti E4U a.s.

Ing. Aleš Jelínek, CFA

Původem z již­ních Čech, vystu­do­val na Vysoké škole eko­no­mické mezi­ná­rodní obchod a měno­vou eko­no­mii. V letech 1999–2007 pra­co­val jako mak­léř a Asset Manager u spo­leč­nosti Commerzbank AG (Praha), kde od roku 2003 vedl oddě­lení spe­ci­a­listů na cenné papíry. Od roku 2007 žije s rodi­nou ve Spolkové repub­lice Německo, kde půso­bil nej­prve jako Business Developer pro fran­couz­skou inves­tiční sku­pinu NATIXIS zod­po­vědný za navá­zání obchod­ních vztahů s ban­kami ve východní Evropě a Rusku, v letech 2008–2010 pak jako Product Developer pro brit­skou sku­pinu Barclays Global Investors (od r. 2009 vlast­něná ame­ric­kou sku­pi­nou BlackRock). Člen celo­svě­tové aso­ci­ace inves­tič­ních pro­fe­si­o­nálů – CFA INSTITUTE.

Ing. Jiří Hřiba

Původem z jižní Moravy, v letech 1985-1991  vystu­do­val fakultu pro­vozně eko­no­mic­kou Vysoké školy země­děl­ské v Brně. Od roku 1992 se anga­žo­val ve vlastní firmě zamě­řené na výrobu a dis­tri­buci vína a půso­bil též v oblasti pro­deje a mar­ke­tingu v potra­vi­nář­ském prů­myslu. Od roku 2007 je ředi­te­lem dubňan­ské spo­leč­nosti SLUNETA a. s.  a stál tak u samého zrodu obou výro­ben nachá­ze­jí­cích se v dneš­ním port­fo­liu E4U.  Společnost SLUNETA a. s. byla gene­rál­ním
doda­va­te­lem obou pro­jektů a dodnes je zabez­pe­čuje po tech­nické a pro­vozní stránce.