Majetek

MAJETEK SPOLEČNOSTI

Fotovoltaická elek­trárna Dubňany

Elektrárna o cel­ko­vém insta­lo­va­ném výkonu 2,2 MWp byla uve­dena do pro­vozu v říjnu 2008. Jedná se o cel­kem 12 270 při­po­je­ných panelů upev­ně­ných na pev­ných pozin­ko­va­ných kon­struk­cích s hli­ní­ko­vým mon­táž­ním sys­té­mem na sedmi hek­ta­rech dopo­sud nevy­u­ží­vané plo­chy. FVE je při­po­jena přes trans­for­má­tor do dis­tri­buční elek­trické sítě vyso­kého napětí pro­vo­zo­vané ener­ge­tic­kou spo­leč­ností E.ON Distribuce a.s. Tato stavba se nachází v nej­slun­nější části České repub­liky, v oblasti jižní Moravy, v prů­mys­lové oblasti města Dubňany-Horní Huť. Jedná se o jeden z prv­ních pro­jektů tohoto typu v České repub­lice, na výstavbě se kromě gene­rál­ního doda­va­tele – firmy SLUNETA s.r.o. – podí­lela význam­nou měrou i firma SCHÜCO INTERNATIONAL KG, doda­va­tel tech­no­lo­gií.
V roce 2010 elek­trárna dodá do sítě 2 200 MWh elek­trické ener­gie, což je množ­ství, které spo­tře­buje ročně při­bližně 400 domác­ností.
Generální doda­va­tel stavby: Sluneta s.r.o.
Financující part­ner: Raiffeisen – Leasing s.r.o.
Další part­neři: Česká pojiš­ťovna a.s.

Fotovoltaická elek­trárna Ratíškovice

Elektrárna o cel­ko­vém insta­lo­va­ném výkonu 2,2 MWp byla uve­dena do pro­vozu v lis­to­padu 2009, cel­kově se jedná o 10 350 kusů panelů insta­lo­va­ných na pev­ných kon­struk­cích i polo­ho­va­cích jed­not­kách. Bylo pou­žito 39 polo­ho­va­cích jed­no­tek Deger, význam­ným doda­va­te­lem stavby byla spo­leč­nost SCHÜCO INTERNATIONAL. Elektrárna se nachází na deseti hek­ta­rech dopo­sud nevy­u­ží­vané plo­chy, pozemky jsou ve vlast­nic­tví obce Ratíškovice a jsou pro­na­jaty na období 30 let.
Generální doda­va­tel stavby: Sluneta s.r.o.
Financující part­ner: IMMORENT ČR
Další part­neři: Kooperativa pojiš­ťovna a.s.