MAJETEK SPOLEČNOSTI

Fotovoltaická elektrárna Dubňany

Elektrárna o cel­ko­vém insta­lo­va­ném výko­nu 2,2 MWp byla uve­de­na do pro­vo­zu v říj­nu 2008. Jedná se o cel­kem 12 270 při­po­je­ných pane­lů upev­ně­ných na pev­ných pozin­ko­va­ných kon­struk­cích s hli­ní­ko­vým mon­táž­ním sys­té­mem na sed­mi hek­ta­rech dopo­sud nevy­u­ží­va­né plo­chy. FVE je při­po­je­na přes trans­for­má­tor do dis­tri­buč­ní elek­tric­ké sítě vyso­ké­ho napě­tí pro­vo­zo­va­né ener­ge­tic­kou spo­leč­nos­tí E.ON Distribuce a.s. Tato stav­ba se nachá­zí v nej­slun­něj­ší čás­ti České repub­li­ky, v oblas­ti již­ní Moravy, v prů­mys­lo­vé oblas­ti měs­ta Dubňany-Horní Huť. Jedná se o jeden z prv­ních pro­jek­tů toho­to typu v České repub­li­ce, na výstav­bě se kro­mě gene­rál­ní­ho doda­va­te­le – fir­my SLUNETA s.r.o. – podí­le­la význam­nou měrou i fir­ma SCHÜCO INTERNATIONAL KG, doda­va­tel tech­no­lo­gií.
V roce 2010 elek­trár­na dodá do sítě 2 200 MWh elek­tric­ké ener­gie, což je množ­ství, kte­ré spo­tře­bu­je roč­ně při­bliž­ně 400 domác­nos­tí.
Generální doda­va­tel stav­by: Sluneta s.r.o.
Financující part­ner: Raiffeisen – Leasing s.r.o.
Další part­ne­ři: Česká pojiš­ťov­na a.s.

Fotovoltaická elektrárna Ratíškovice

Elektrárna o cel­ko­vém insta­lo­va­ném výko­nu 2,2 MWp byla uve­de­na do pro­vo­zu v lis­to­pa­du 2009, cel­ko­vě se jed­ná o 10 350 kusů pane­lů insta­lo­va­ných na pev­ných kon­struk­cích i polo­ho­va­cích jed­not­kách. Bylo pou­ži­to 39 polo­ho­va­cích jed­no­tek Deger, význam­ným doda­va­te­lem stav­by byla spo­leč­nost SCHÜCO INTERNATIONAL. Elektrárna se nachá­zí na dese­ti hek­ta­rech dopo­sud nevy­u­ží­va­né plo­chy, pozem­ky jsou ve vlast­nic­tví obce Ratíškovice a jsou pro­na­ja­ty na obdo­bí 30 let.
Generální doda­va­tel stav­by: Sluneta s.r.o.
Financující part­ner: IMMORENT ČR
Další part­ne­ři: Kooperativa pojiš­ťov­na a.s.