Akcie E4U a.s. jako investiční nástroj

Dlouhodobě stabilní dividendy

Akcie E4U a.s. je divi­den­do­vý titul, cíl vyplá­cet kaž­do­roč­ně divi­den­du ve výši 6-8% z původ­ní upi­so­va­cí ceny akcie  je nej­vyš­ší pri­o­ri­tou spo­leč­nos­ti. Při výbě­ru a akvi­zi­ci nových pro­jek­tů je a bude dlou­ho­do­bá výnos­nost těch­to pro­jek­tů jed­ním z nej­pod­stat­něj­ších kri­té­rií výbě­ru stej­ně jako posou­ze­ní tech­no­lo­gie jako tako­vé.

Obchodovatelnost akcií

Akcie E4U a.s. jsou zakni­ho­va­né a jsou od 25.8.2011 obcho­do­va­né  na Burze cen­ných papí­rů Praha, na regu­lo­va­ném vol­ném trhu. V pra­xi je tedy lze naku­po­vat a pro­dá­vat přes jaké­ho­ko­liv obchod­ní­ka s cen­ný­mi papí­ry.

Současná a budoucí cena akcie

Cena kaž­dé veřej­ně obcho­do­va­né akcie pod­lé­há záko­nům nabíd­ky a poptáv­ky. Akcie E4U a.s. je spe­ci­fic­ká v tom smys­lu, že v akti­vech spo­leč­nos­ti je port­fo­lio pro­jek­tů, jejichž cash flow je do znač­né míry pre­di­ko­va­tel­né a sta­bil­ní. Výnosy ply­nou­cí z pro­jek­tů se budou postup­ně vyplá­cet akci­o­ná­řům. Fundamentální hod­no­ta jed­né akcie se nebu­de krát­ko­do­bě dra­ma­tic­ky měnit a není důvod, aby akcie pod­lé­ha­la vel­kým trž­ním tur­bu­len­cím. Není ani cílem spo­leč­nos­ti, aby cena akcie dra­ma­tic­ky rost­la a kle­sa­la dle nálad trhu. Cílem spo­leč­nos­ti je vyplá­cet vyso­kou pra­vi­del­nou divi­den­du při dlou­ho­do­bém zacho­vá­ní ceny akcie blíz­ko její fun­da­men­tál­ní hod­no­ty.

E4U a.s. jako součást střednědobého a dlouhodobého finančního plánování

Akcie E4U a.s. není spe­ku­la­tiv­ním inves­tič­ním nástro­jem. Jedná se o inves­ti­ci s nad­prů­měr­ným pra­vi­del­ným divi­den­do­vým výno­sem s poměr­ně níz­kou oče­ká­va­nou vola­ti­li­tou trž­ní ceny. Zejména u střed­ně­do­bých a dlou­ho­do­bých inves­tic se vel­mi dra­ma­tic­ky na výsled­ku inves­to­vá­ní pro­je­ví výno­so­vá míra,
kte­rou daná inves­ti­ce nabí­zí. Graf zná­zor­ňu­je, jakou část­ku (osa y) inves­tor se vstup­ní inves­ti­cí 10 000 CZK naspo­ří za různá časo­vá obdo­bí (osa x) při růz­né roč­ní výno­so­vé míře. (Abstrahujeme zde od daně­ní, před­po­klá­dá­me rein-ves­to­vá­ní výno­sů).

Výsledek každé investice dramaticky roste s časem a průměrnou roční výnosovou mírou.