Historie společnosti

Důležité udá­losti v his­to­rii emi­tenta

2006 – Založení spo­leč­nosti Sanergie a.s.

Společnost Sanergie a.s. byla zalo­žena panem Ing. Petrem Bínou s cílem vybu­do­vat a pro­vo­zo­vat foto­vol­taické elek­trárny v oblasti jižní Moravy. Sanergie a.s. byla zalo­žena původně jako rodinná firma.

2008 – Uvedení první elek­trárny do pro­vozu:
Dubňany 2,2 MWp

V říjnu 2008 byla uve­dena do pro­vozu elek­trárna o cel­ko­vém insta­lo­va­ném výkonu 2,2 MWp v Dubňanech na Moravě. Pro stavbu spo­leč­nost zakou­pila pozemky o cel­kové roz­loze 70 417 m2, gene­rál­ním doda­va­te­lem stavby byla spo­leč­nost SLUNETA s.r.o. a hlav­ním finanč­ním part­ne­rem pro­jektu spo­leč­nost Raiffeisen – Leasing s.r.o. Celkové inves­tiční náklady stavby byly 225,1 mili­onu CZK (bez pozemků). Elektrárna má 12 270 kusů solár­ních modulů umís­tě­ných na pev­ných kon­struk­cích, stavba je pojiš­těna u spo­leč­nosti Česká pojiš­ťovna a.s.

2009 – Uvedení do pro­vozu druhé elek­trárny:
Ratíškovice 2,2 MWp

V lis­to­padu 2009 byla uve­dena do pro­vozu druhá solární elek­trárna v Ratíškovicích na jižní Moravě o cel­ko­vém insta­lo­va­ném výkonu 2,2 MWp. Hlavním finanč­ním part­ne­rem stavby se stala spo­leč­nost IMMORENT ČR s.r.o., cel­kové inves­tiční náklady stavby byly 213,1 mili­onu CZK. Jedná se o 10 350 kusů solár­ních modulů umís­tě­ných na pev­ných kon­struk­cích a polo­ho­va­cích jed­not­kách. Stavba je pojiš­těna u spo­leč­nosti Kooperativa, gene­rál­ním doda­va­te­lem stavby byla spo­leč­nost SLUNETA s.r.o.

2010 – Založení spo­leč­nosti E4U a.s.

V srpnu 2010 byla zalo­žena spo­leč­nost E4U a.s. Základní myš­len­kou spo­leč­nosti je inves­to­vat v budoucnu do eko­no­micky lukra­tiv­ních pro­jektů se zamě­ře­ním pře­de­vším na výrobu ener­gie z obno­vi­tel­ných zdrojů s regi­o­nál­ním zamě­ře­ním zejména na Čes­kou repub­liku a Slovensko. Výroba elek­trické a tepelné ener­gie z obno­vi­tel­ných zdrojů je jedno z nej­rych­leji se vyví­je­jí­cích odvětví, mezi hlavní čin­nosti spo­leč­nosti patří moni­to­ro­vání a akvi­zice eko­no­micky smys­lu­pl­ných pro­jektů zalo­že­ných na moder­ních tech­no­lo­gi­ích výroby ener­gie elek­trické a tepelné.
Společnost E4U a.s. zalo­žil jediný zaklá­da­jící akci­o­nář – spo­leč­nost E4U FINANCE s.r.o., která v době zalo­žení vlast­nila veš­keré akcie spo­leč­nosti SANERGIE a.s. Zakládající akci­o­nář veš­keré akcie spo­leč­nosti SANERGIE a.s. pou­žil jako věcný vklad do nově vzni­ka­jící spo­leč­nosti E4U a.s.

Stávající port­fo­lio