Důležité události v historii emitenta

2006 – Založení společnosti Sanergie a.s.

Společnost Sanergie a.s. byla zalo­že­na panem Ing. Petrem Bínou s cílem vybu­do­vat a pro­vo­zo­vat foto­vol­taic­ké elek­trár­ny v oblas­ti již­ní Moravy. Sanergie a.s. byla zalo­že­na původ­ně jako rodin­ná fir­ma.

2008 – Uvedení první elektrárny do provozu:
Dubňany 2,2 MWp

V říj­nu 2008 byla uve­de­na do pro­vo­zu elek­trár­na o cel­ko­vém insta­lo­va­ném výko­nu 2,2 MWp v Dubňanech na Moravě. Pro stav­bu spo­leč­nost zakou­pi­la pozem­ky o cel­ko­vé roz­lo­ze 70 417 m2, gene­rál­ním doda­va­te­lem stav­by byla spo­leč­nost SLUNETA s.r.o. a hlav­ním finanč­ním part­ne­rem pro­jek­tu spo­leč­nost Raiffeisen – Leasing s.r.o. Celkové inves­tič­ní nákla­dy stav­by byly 225,1 mili­o­nu CZK (bez pozem­ků). Elektrárna má 12 270 kusů solár­ních modu­lů umís­tě­ných na pev­ných kon­struk­cích, stav­ba je pojiš­tě­na u spo­leč­nos­ti Česká pojiš­ťov­na a.s.

2009 – Uvedení do provozu druhé elektrárny:
Ratíškovice 2,2 MWp

V lis­to­pa­du 2009 byla uve­de­na do pro­vo­zu dru­há solár­ní elek­trár­na v Ratíškovicích na již­ní Moravě o cel­ko­vém insta­lo­va­ném výko­nu 2,2 MWp. Hlavním finanč­ním part­ne­rem stav­by se sta­la spo­leč­nost IMMORENT ČR s.r.o., cel­ko­vé inves­tič­ní nákla­dy stav­by byly 213,1 mili­o­nu CZK. Jedná se o 10 350 kusů solár­ních modu­lů umís­tě­ných na pev­ných kon­struk­cích a polo­ho­va­cích jed­not­kách. Stavba je pojiš­tě­na u spo­leč­nos­ti Kooperativa, gene­rál­ním doda­va­te­lem stav­by byla spo­leč­nost SLUNETA s.r.o.

2010 – Založení společnosti E4U a.s.

V srpnu 2010 byla zalo­že­na spo­leč­nost E4U a.s. Základní myš­len­kou spo­leč­nos­ti je inves­to­vat v budouc­nu do eko­no­mic­ky lukra­tiv­ních pro­jek­tů se zamě­ře­ním pře­de­vším na výro­bu ener­gie z obno­vi­tel­ných zdro­jů s regi­o­nál­ním zamě­ře­ním zejmé­na na Českou repub­li­ku a Slovensko. Výroba elek­tric­ké a tepel­né ener­gie z obno­vi­tel­ných zdro­jů je jed­no z nej­rych­le­ji se vyví­je­jí­cích odvět­ví, mezi hlav­ní čin­nos­ti spo­leč­nos­ti pat­ří moni­to­ro­vá­ní a akvi­zi­ce eko­no­mic­ky smys­lu­pl­ných pro­jek­tů zalo­že­ných na moder­ních tech­no­lo­gi­ích výro­by ener­gie elek­tric­ké a tepel­né.
Společnost E4U a.s. zalo­žil jedi­ný zaklá­da­jí­cí akci­o­nář – spo­leč­nost E4U FINANCE s.r.o., kte­rá v době zalo­že­ní vlast­ni­la veš­ke­ré akcie spo­leč­nos­ti SANERGIE a.s. Zakládající akci­o­nář veš­ke­ré akcie spo­leč­nos­ti SANERGIE a.s. pou­žil jako věc­ný vklad do nově vzni­ka­jí­cí spo­leč­nos­ti E4U a.s.

Stávající portfolio