Danění výnosů akcionářů

Zdanění dividendových výnosů

Dividendy, kte­ré vypla­tí spo­leč­nost E4U a.s. kon­co­vým akci­o­ná­řům, pod­lé­ha­jí tzv. sráž­ko­vé dani. Tuto pro­ble­ma­ti­ku upra­vu­je §36 odst. 2 písm. a) a dále §36d záko­na č. 596/1992. Při výpla­tě, nebo nej­poz­dě­ji v ter­mí­nu do 3 měsí­ců od měsí­ce, ve kte­rém val­ná hro­ma­da roz­hod­la o výpla­tě divi­dend, je spo­leč­nost E4U a.s. povin­na sra­zit a odvést sráž­ko­vou daň 15 %. Akcionáři dostá­va­jí již výpla­tu divi­dend sní­že­nou o sra­že­nou daň, dostá­va­jí tedy 85 % ze zákla­du daně. U osob s cizí stát­ní pří­sluš­nos­tí, kdy se zda­ňu­jí pou­ze pří­jmy na úze­mí ČR, je tře­ba postu­po­vat dále v sou­la­du se smlou­vou o zame­ze­ní dvo­jí­ho zda­ně­ní.

Zdanění výnosu při prodeji akcií (privátní osoby)

Podle § 4 odst. 1 písm. w) záko­na č. 596/1992 jsou pří­jmy z pro­de­je cen­ných papí­rů (akcií) osvo­bo­ze­ny od daně, pokud doba mezi naby­tím a pro­de­jem pře­sáh­ne dobu 6 měsí­ců. Osvobození se vzta­hu­je pou­ze na akci­o­ná­ře, jehož cel­ko­vý podíl na spo­leč­nos­ti činí méně než 5 % na základ­ním kapi­tá­lu.