Danění výnosů akcionářů

Zdanění dividendových výnosů

Dividendy, které vyplatí společnost E4U a.s. koncovým akcionářům, podléhají tzv. srážkové dani. Tuto problematiku upravuje §36 odst. 2 písm. a) a dále §36d zákona č. 596/1992. Při výplatě, nebo nejpozději v termínu do 3 měsíců od měsíce, ve kterém valná hromada rozhodla o výplatě dividend, je společnost E4U a.s. povinna srazit a odvést srážkovou daň 15 %. Akcionáři dostávají již výplatu dividend sníženou o sraženou daň, dostávají tedy 85 % ze základu daně. U osob s cizí státní příslušností, kdy se zdaňují pouze příjmy na území ČR, je třeba postupovat dále v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

Zdanění výnosu při prodeji akcií (privátní osoby)

Podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 596/1992 jsou příjmy z prodeje cenných papírů (akcií) osvobozeny od daně, pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne dobu 6 měsíců. Osvobození se vztahuje pouze na akcionáře, jehož celkový podíl na společnosti činí méně než 5 % na základním kapitálu.