Akcie E4U jako investice

You can add a little bit of text to this space, by adding it to the "Page Excerpt" field on the Page > Edit pane.

Akcie E4U a.s. jako inves­tiční nástroj

Dlouhodobě sta­bilní divi­dendy

Akcie E4U a.s. je divi­den­dový titul, cíl vyplá­cet kaž­do­ročně divi­dendu 7–8% je nej­vyšší pri­o­ri­tou spo­leč­nosti. Při výběru a akvi­zici nových pro­jektů je a bude dlou­ho­dobá výnos­nost těchto pro­jektů jed­ním z nej­pod­stat­něj­ších kri­té­rií výběru stejně jako posou­zení tech­no­lo­gie jako takové.
Obchodovatelnost akcií na praž­ské burze cen­ných papírů
Součástí veřejné nabídky je i při­jetí akcií k obcho­do­vání na praž­ské burze cen­ných papírů. Smyslem uve­dení akcií na praž­skou burzu je to, aby akci­o­náři mohli své akcie v budoucnu bez pro­blémů naku­po­vat a pro­dá­vat.

Současná a budoucí cena akcie

Cena každé veřejně obcho­do­vané akcie pod­léhá záko­nům nabídky a poptávky. Akcie E4U a.s. je spe­ci­fická v tom smyslu, že v akti­vech spo­leč­nosti je port­fo­lio pro­jektů, jejichž cash flow je do značné míry pre­di­ko­va­telné a sta­bilní. Výnosy ply­noucí z pro­jektů se budou postupně vyplá­cet akci­o­ná­řům. Fundamentální hod­nota jedné akcie se nebude krát­ko­době dra­ma­ticky měnit a není důvod, aby akcie pod­lé­hala vel­kým trž­ním tur­bu­len­cím. Není ani cílem spo­leč­nosti, aby cena akcie dra­ma­ticky rostla a kle­sala dle nálad trhu. Cílem spo­leč­nosti je vyplá­cet vyso­kou pra­vi­del­nou divi­dendu při dlou­ho­do­bém zacho­vání ceny akcie blízko její fun­da­men­tální hod­noty.

Zajištění likvi­dity akcie na sekun­dár­ním trhu

Objem emi­to­va­ných akcií je v sou­časné době 239 mili­onů CZK. Při tomto objemu emi­to­va­ných akcií nelze oče­ká­vat velké denní bur­zovní obraty na sekun­dár­ním trhu. Proto exis­tuje dohoda s jed­ním tvůr­cem trhu, tzv. Market Makerem, jejímž smys­lem je zajiš­tění sekun­dární likvi­dity. Tvůrce trhu zajiš­ťuje to, aby na burze byla vždy kotace nákupní a pro­dejní ceny pro drobné budoucí akci­o­náře.

E4U a.s. jako pro­jek­tové port­fo­lio

E4U a.s. jako sou­část střed­ně­do­bého a dlou­ho­do­bého finanč­ního plá­no­vání

Akcie E4U a.s. není spe­ku­la­tiv­ním inves­tič­ním nástro­jem. Jedná se o inves­tici s nad­prů­měr­ným pra­vi­del­ným divi-dendovým výno­sem s poměrně níz­kou oče­ká­va­nou vola­ti­li­tou tržní ceny. Zejména u střed­ně­do­bých a dlou­ho­do­bých inves­tic se velmi dra­ma­ticky na výsledku inves­to­vání pro­jeví výno­sová míra,
kte­rou daná inves­tice nabízí. Graf zná­zor­ňuje, jakou částku (osa y) inves­tor se vstupní inves­ticí 10 000 CZK naspoří za různá časová období (osa x) při různé roční výno­sové míře. (Abstrahujeme zde od danění, před­po­klá­dáme rein-vestování výnosů).