Akcie E4U a.s. jako investiční nástroj

Dlouhodobě stabilní dividendy

Akcie E4U a.s. je divi­den­do­vý titul, cíl vyplá­cet kaž­do­roč­ně divi­den­du 7–8% je nej­vyš­ší pri­o­ri­tou spo­leč­nos­ti. Při výbě­ru a akvi­zi­ci nových pro­jek­tů je a bude dlou­ho­do­bá výnos­nost těch­to pro­jek­tů jed­ním z nej­pod­stat­něj­ších kri­té­rií výbě­ru stej­ně jako posou­ze­ní tech­no­lo­gie jako tako­vé.
Obchodovatelnost akcií na praž­ské bur­ze cen­ných papí­rů
Součástí veřej­né nabíd­ky je i při­je­tí akcií k obcho­do­vá­ní na praž­ské bur­ze cen­ných papí­rů. Smyslem uve­de­ní akcií na praž­skou bur­zu je to, aby akci­o­ná­ři moh­li své akcie v budouc­nu bez pro­blé­mů naku­po­vat a pro­dá­vat.

Současná a budoucí cena akcie

Cena kaž­dé veřej­ně obcho­do­va­né akcie pod­lé­há záko­nům nabíd­ky a poptáv­ky. Akcie E4U a.s. je spe­ci­fic­ká v tom smys­lu, že v akti­vech spo­leč­nos­ti je port­fo­lio pro­jek­tů, jejichž cash flow je do znač­né míry pre­di­ko­va­tel­né a sta­bil­ní. Výnosy ply­nou­cí z pro­jek­tů se budou postup­ně vyplá­cet akci­o­ná­řům. Fundamentální hod­no­ta jed­né akcie se nebu­de krát­ko­do­bě dra­ma­tic­ky měnit a není důvod, aby akcie pod­lé­ha­la vel­kým trž­ním tur­bu­len­cím. Není ani cílem spo­leč­nos­ti, aby cena akcie dra­ma­tic­ky rost­la a kle­sa­la dle nálad trhu. Cílem spo­leč­nos­ti je vyplá­cet vyso­kou pra­vi­del­nou divi­den­du při dlou­ho­do­bém zacho­vá­ní ceny akcie blíz­ko její fun­da­men­tál­ní hod­no­ty.

Zajištění likvidity akcie na sekundárním trhu

Objem emi­to­va­ných akcií je v sou­čas­né době 239 mili­o­nů CZK. Při tom­to obje­mu emi­to­va­ných akcií nelze oče­ká­vat vel­ké den­ní bur­zov­ní obra­ty na sekun­dár­ním trhu. Proto exis­tu­je doho­da s jed­ním tvůr­cem trhu, tzv. Market Makerem, jejímž smys­lem je zajiš­tě­ní sekun­dár­ní likvi­di­ty. Tvůrce trhu zajiš­ťu­je to, aby na bur­ze byla vždy kota­ce nákup­ní a pro­dej­ní ceny pro drob­né budou­cí akci­o­ná­ře.

E4U a.s. jako projektové portfolio

E4U a.s. jako součást střednědobého a dlouhodobého finančního plánování

Akcie E4U a.s. není spe­ku­la­tiv­ním inves­tič­ním nástro­jem. Jedná se o inves­ti­ci s nad­prů­měr­ným pra­vi­del­ným divi-den­do­vým výno­sem s poměr­ně níz­kou oče­ká­va­nou vola­ti­li­tou trž­ní ceny. Zejména u střed­ně­do­bých a dlou­ho­do­bých inves­tic se vel­mi dra­ma­tic­ky na výsled­ku inves­to­vá­ní pro­je­ví výno­so­vá míra,
kte­rou daná inves­ti­ce nabí­zí. Graf zná­zor­ňu­je, jakou část­ku (osa y) inves­tor se vstup­ní inves­ti­cí 10 000 CZK naspo­ří za různá časo­vá obdo­bí (osa x) při růz­né roč­ní výno­so­vé míře. (Abstrahujeme zde od daně­ní, před­po­klá­dá­me rein-ves­to­vá­ní výno­sů).