Informace o konání valné hromady

Pozvánka na val­nou hro­ma­du, podrob­né infor­ma­ce o koná­ní val­né hro­ma­dy k dis­po­zi­ci zde. Zápis z jed­ná­ní před­sta­ven­stva. Možnost zařa­ze­ní nové­ho bodu. Plná moc k zastu­po­vá­ní. Zápis ze zase­dá­ní dozor­čí rady. Zpráva o odmě­ňo­vá­ní. Plná moc k zastu­po­vá­ní.