Investiční web: E4U – Defenzivní dividendová akcie, která se recese vůbec nebojí

Obnovitelné zdroje se dají pova­žo­vat za rela­tivně kon­zer­va­tivní byz­nys, kde je do značné míry pře­dem známo, kolik daná inves­tice vydělá, říká Aleš Jelínek, člen před­sta­ven­stva pro­vo­zo­va­tele foto­vol­taic­kých elek­trá­ren E4U, která se letos stala jedi­nou novou spo­leč­ností na par­ketu praž­ské burzy. E4U svým akci­o­ná­řům již stihla letos vypla­tit zají­ma­vou divi­dendu, začala se obcho­do­vat i na burze ve Stuttgartu, pro inves­tory chystá novinky, a navíc je podle manage­mentu její sou­časná kur­zová úro­veň velice nízká.

Celý člá­nek zde:

http://www.investicniweb.cz/trhy/kafe-s-iw/2011/12/1/clanky/e4u-defenzivni-dividendova-akcie-ktera-se-recese-vubec-neboji/