Obnovitelné zdro­je se dají pova­žo­vat za rela­tiv­ně kon­zer­va­tiv­ní byz­nys, kde je do znač­né míry pře­dem zná­mo, kolik daná inves­ti­ce vydě­lá, říká Aleš Jelínek, člen před­sta­ven­stva pro­vo­zo­va­te­le foto­vol­taic­kých elek­trá­ren E4U, kte­rá se letos sta­la jedi­nou novou spo­leč­nos­tí na par­ke­tu praž­ské bur­zy. E4U svým akci­o­ná­řům již stih­la letos vypla­tit zají­ma­vou divi­den­du, zača­la se obcho­do­vat i na bur­ze ve Stuttgartu, pro inves­to­ry chys­tá novin­ky, a navíc je pod­le manage­men­tu její sou­čas­ná kur­zo­vá úro­veň veli­ce níz­ká.

Celý článek zde:

http://www.investicniweb.cz/trhy/kafe-s-iw/2011/12/1/clanky/e4u-defenzivni-dividendova-akcie-ktera-se-recese-vubec-neboji/