Investiční web: E4U – Defenzivní dividendová akcie, která se recese vůbec nebojí

Obnovitelné zdro­je se dají pova­žo­vat za rela­tiv­ně kon­zer­va­tiv­ní byz­nys, kde je do znač­né míry pře­dem zná­mo, kolik daná inves­ti­ce vydě­lá, říká Aleš Jelínek, člen před­sta­ven­stva pro­vo­zo­va­te­le foto­vol­taic­kých elek­trá­ren E4U, kte­rá se letos sta­la jedi­nou novou spo­leč­nos­tí na par­ke­tu praž­ské bur­zy. Read More