Podrobné infor­ma­ce o koná­ní val­né hro­ma­dy k dis­po­zi­ci zde.

Podklady pro val­nou hro­ma­du – zprá­va před­sta­ven­stva za rok 2013 k dis­po­zi­ci zde.

Podklady pro val­nou hro­ma­du – zápis z jed­ná­ní dozor­čí rady k dis­po­zi­ci zde.

Podklady pro val­nou hro­ma­du – for­mu­lář plné moci pro účast na val­né hro­ma­dě k dis­po­zi­ci zde.

Podklady pro val­nou hro­ma­du – nové sta­no­vy spo­leč­nos­ti pod­lé­ha­jí­cí schvá­le­ní val­nou hro­ma­dou k dis­po­zi­ci zde.

Podklady pro val­nou hro­ma­du . Možnost akci­o­ná­ře zařa­dit nový bod do jed­ná­ní val­né hro­ma­dy – podrob­né infor­ma­ce zde.