Předběžný finanční kalendář 2013

Termín valné hro­mady, výplaty divi­dend a další infor­mace, před­běžný finanční kalen­dář pro rok 2013 je k dis­po­zici zde:

Finanční kalen­dář 2013